Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 
3.5.4. Древна Мала Азия
 
3.5.4. Древна Мала Азия - Еолия
 
3.5.4. Древна Мала Азия
Съдържание:
3.5.4. Древна Мала Азия - Мизия
3.5.4. Древна Мала Азия - Еолия
3.5.4. Древна Мала Азия - Йония
 
3.5.4. Древна Мала Азия - Еолия, V-І в. пр.н.е.
Съдържание:
Знаци на българите
Западна Мала Азия - градове             Илюстрация № 1
Киме, V-ІІІ в. пр.н.е.                              Илюстрация № 2 - Илюстрация № 7
Атарней, ІV в. пр.н.е.                            Илюстрация № 8 - Илюстрация № 12
Мирина, ІІ в. пр.н.е.                               Илюстрация № 13 - Илюстрация № 19
Aеgaе, ІІ-І в. пр.н.е.                               Илюстрация № 20 - Илюстрация № 23
Elaia, V-ІІ в. пр.н.е.                                Илюстрация № 24 - Илюстрация № 26
Използвани знаци
Обобщение
Източници
 
Анотация:
Представените изображения троични знаци - знаци на българите, показват/онагледяват, че главните градове в древна Еолия са били управлявани основно от представители на български родове.
 
На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за древна Еолия.
Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите.
 
 
Еолия (Aeolis или Aeolia) обхващала западната и северозападната част на Мала Азия, главно покрай брега и някои близки острови (особено Lesbos). Еолия граничела на север с Мизия (включвайки някои нейни южни части), с Йония на юг и с Лидия на запад [Aeolis:]. (виж Илюстрация № 1 в 3.5.4. Мизия-1  - http://www.za-balgarite.com/3.5.4.MalaAzia-Mysia-1.html)
 
Древна Мала Азия
Илюстрация № 1
Политическа карта на Мала Азия през 500 г. пр.н.е. [Mysia:].
Западна Мала Азия - градове
 
Илюстрация № 1а
Карта на градове в Западна Мала Азия [CSofIonia:].
 
 
Еолия, Киме, V-ІІІ в. пр.н.е.
Киме (Cyme или Kymi, също: Phriconis, съвременен Nemrut) е бил град в Еолия близо да Лидия; най-голеният и най-важен от дванадесетте града на Еолия, разположени на брега на Мала Азия. Около V в. пр.н.е. е бил една от дванадесетте колонии на Йония в Еолия [Kyme:]. (Виж картата на Илюстрация № 1.)
 
Еолия, Киме
 
 Илюстрация № 2
Еолия (Aeolis). Киме (Kyme).
Полуобол(Hemiobol) (около 480-450 г. пр.н.е.)
Лице: KY. Главана орел.
Гръб: Щанцован квадрат [Aeolis-Kyme-712808:]. (Вляво –комбинация от хаста (долната част на хастата не се вижда ясно) и знак Т.27.а;долу вдясно – знак Т.13; приемаме, че това са владетелски знаци на два български рода, съвместно участвали в управлението на Киме по онова време.)
 
Еолия, Киме
Илюстрация № 3
Еолия. Киме.
Полуобол (Hemiobol) (около 480-450 г. пр.н.е.)
Лице: KY. Глава на орел.
Гръб: Щанцован квадрат [Aeolis-Kyme-693815:].(Комбинация от хаста и знак Т.27.а; Вероятно това е само част от представените по-горе два владетелски знак, вероятно долу вдясно се вижда част от знак Т.13.)
 
Еолия, Киме
Илюстрация № 4
Еолия. Киме.
Полуобол (Hemiobol) (около 480-450 г. пр.н.е.)
Лице: KYM. Глава на орел.
Гръб: Щанцован квадрат [Aeolis-Kyme-672108:]. (Горе –комбинация от хаста и знак Т.27.а; долу – знак Т.13; приемаме, че това са владетелски знаци на два български рода, съвместно участвали в управлението на Киме по онова време; в този случай връзката между родовете е по-силна.)
 
Еолия, Киме
Илюстрация № 5
Еолия. Киме.
Полуобол (Hemiobol) (около 350-250 г. пр.н.е.)
Лице: KY. Орел прав, глава обърната наляво.
Гръб: Надпис:HPAKΛEOΣ. Предна част на кон  [Aeolis-Kyme-703594:]. (Комбинация от хаста със знак Т.27.а и знак Т.13; приемаме, че това са владетелски знаци на два български рода,съвместно участвали в управлението на Киме по онова време в продължение на повече от сто години.)
 
Еолия, Киме
Илюстрация № 6
Еолия. Киме.
Полуобол(Hemiobol) (около 480-450 г. пр.н.е.)
Лице: Глава наорел; обърнато К долу.
Гръб: Щанцованквадрат [Aeolis-Kyme-693816:].(Комбинация от хаста и знак Т.27.б (обърнато „К” като вариант); вероятно това есамо част от представените по-горе два владетелски знака - долу вдясно се виждачаст от знак Т.13.)
 
Еолия, Киме
  
Илюстрация № 7
Еолия. Киме.
Полуобол (Hemiobol) (около 450-400 г. пр.н.е.)
Лице: Глава на орел; звезда под клюна.
Гръб: Щанцован квадрат [Aeolis-Kyme-670921:]. (Два варианта се очертават за „звездата”: 1) хаста със знак Т.27.а и знак Т.27.б или2) знак Т.5.)
Еолия, Атарней, ІV в. пр.н.е.
Атарней (Atarna, Atarneus, Atarneos, /əˈtɑrniəs/; на гръцки: Ἀταρνεύς Atarneus) е бил древен гръцки град на Еолия, Мала Азия;  намирал се е на континенталната част срещу остров Lesbos, североизточно от съвременния град Dikili, Турция. През ІVв. пр.н.е. е бил седалище на владетеля Хермий от Атарней, управлявал територияот Атарней до Assos. Градът е известен с многото събития от живота на Аристотел [Atarneus/wiki:]. (Виж картата на Илюстрация № 1.)
Хермий (на старогръцкиΕρμίας ο ΑταρνεύςHermeias, Hermias) е тиран на Атарней в ЕолияМала Азия от ок. 350 г. пр.н.е.
Хермий е евнух от Витиния и роб.Неговият господар и приятел, обменящият пари Евубул,му завещава градовете Атарней и Асос.
Като млад Хермий следвал философия в академията на Платон и оттогава е приятел с Аристотел. От 347 до 345 г. пр.н.е. Аристотел живее като гост при Хермий в Атарней и след неговата смърт се жени за неговата племеница (или дъщеря) Пития. Освен това той основава тук своето първо философско училище.
През 342 пр.н.е. Хермий дава тайно на Филип II Македонски една крепост в Мала Азия. Тогава персийският цар Артаксеркс III изпраща своя генерал от Родос в Атарней, който успява да плени Хермий и да го заведе в в персийската столица Суза, където е измъчван и екзекутиран. След смъртта на Хермий Аристотел поставя за своя тъст и приятел една статуя в Делфи и пише един химн (Арете) [Хермий:].
Еолия, Атарней
  
Илюстрация № 8
Монета, бронз, около 400 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Предна част на кон, змия горе [Atarneos:SNGCop 25]. (Вдясно двамонограма със страничен и прав вариант на „Н” – знак на гръцката общност.)
Еолия, Атарней
  
Илюстрация № 9
Гръцко производство на бронзови монети, Мизия, Атарней.
Монета, бронз, около 400-350 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Надпис: АТАР, предна част на кон, змия в ляво поле, монограм АВвдясно [acsearch.info-67210:]. (Изобразеният монограм е комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака („А”), вдясно „В”/два знака Т.28 страничен вариант.)
Еолия, Атарней
  
Илюстрация № 10
Монета, бронз, около 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Надпис: ATAP; предна част на кон, Н отпред, змия горе [Atarneos: Sear 3812]. (Вдясно монограм „Н” – знак на гръцката общност. Двете илюстрации с „Н” –знак на гръцката общност, ни дават основание да предположим, че по онова време в този град гръцката общност е заемала силни позиции; монограмите на представените други монета от Атарней са принадлежали на български родове.)
Еолия, Атарней
  
AИлюстрация № 11
Монета, бронз, около 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Надпис: АТАР, предна част на кон, свита на кълбо змия горе вляво,моногром ФΛ в дясно поле [Atarneos: vonFritze_324]. (Изобразеният монограм е комбинация от знак Т.13 обърнат вариант и знак Т.28 с удължени рамена.)
Еолия, Атарней
Илюстрация № 12
Гърция, Мизия, Атарней.
Драхма(?), ІV в. пр.н.е.
Лице: Глава на брадат Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Змия в кръг; монограм Q и E [acsearch.info-67228:]. (Изобразеният монограм е комбинация от кръг с точка и знак Т.26 страничен вариант вдясно.)
 
Еолия, Мирина, ІІ в. пр.н.е.
Мирина (на древногръцки: Μυρίνα) е бил един от градовете на Еолия назападния бряг на Мизия [Myrina:].
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 13
Тетрадрахма, сребро, 155-145 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон от Гриньон (Grynion) с лавров венец.
Гръб: Аполон прав, държи фиала и лаврова клонка с ленти, амфора в краката, монограм отзад, всичко в лавров венец. Великолепното лице на монетата е едно от най-великите постижения на елинистичното изкуство [Edgarlowen-greek-coins:]. (Монограмът е комбинация от знак Т.27.б/Т.24, знак Т.28 между рамената и хоризонтална линия долу, и хаста със знак Т.27.а вдясно. Лавровите клонки са изобразени чрез стилизиран знак Т.7, а двете ленти - чрез стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец – чрез стилизиран знак Т.7.)
Гриньон (Gryneion, на гръцки: Γρύνειον) също Grynion (Γρύνιον) или Gryneia (Γρύνεια) е бил античен град на брега на Егея в Еолия [Gryneion:].
В гръцката митология „Gryneus” е прякор на Аполон, под който той имал храм,древен оракул и прекрасна малка горичка близо до град Гриньон (Grynion, Gryna или Grynus) в Еолия, Мала Азия [Gryneus:].
Уточнение:
Изразът: „Великолепното лице на монетата е едно от най-великите постижения на елинистичното изкуство” влиза в противоречие с факта, че гърците не присъстват в управлението на Мирина; изображенията върху монетата са представени чрез знаци на българите.
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 14
Гърция, Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, около ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон.
Гръб: Надпис: MΥΡINAIΩN, Аполон прав с дълга дреха, в дясна ръка кутия за подаяния, в лява - лавроваклонка, монограм; долу амфора, всичко в лавров венец [Aeolis-Myrina-687147:]. (Монограмът е комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия междурамената на знака, две хасти, хоризонтални линии долу и горе. Лавровите клонкиса изобразени чрез стилизиран знак Т.7, а двете ленти - чрез стилизиран знакТ.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец – чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 15
Гърция, Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, около ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон.
Гръб: Надпис: MΥΡINAIΩN, Аполон прав с дълга дреха, в дясна ръка кутия за подаяния, в лява лаврова клонка, монограм; долу амфора, всичко в лавров венец [Aeolis-Myrina-687148:]. (Монограмът е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, в долната част знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака (възможно обяснението на комбинацията да е чрез по-горната илюстрация), знак Т.28 горе вдясно; лентите на лавровите клонки завършват със стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо;лавровият венец – поредица от стилизирани знаци Т.24.)
Еолия, Мирина
     
Илюстрация № 16
Гърция, Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, сребро, ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон.
Гръб: В лавров венец: Аполон от Гриньон (Grynеion) прав със свещник и лаврова клонка с лента, долу амфора [Aeolis-Myrina-683808:]. (Лавров венец –поредица от стилизирани знаци Т.13. Монограмът е комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака, две хасти и хоризонтална линия горе. Лавровите клонки са изобразени чрез стилизиран знак Т.7, а двете ленти -чрез стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец – чрезстилизиран знак Т.7.)
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 17
Гръцки монети, Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, сребро, ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон.
Гръб: В лавров венец: Аполон от Гриньон (Grynеion) прав със свещник и лаврова клонка с лента, долу амфора [Aeolis-Myrina-684290:]. (Лавров венец –поредица от стилизирани знаци Т.13. Възможни са няколко тълкувания за монограма, едно от тях е: знак Т.5 с удължени долни рамена и хоризонтална линия между тях, долната вертикална линия с горната част образува знак Т.13. Лавровите клонки са изобразени чрез стилизиран знак Т.7, а двете ленти - чрез стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец – чрез стилизиран знакТ.7.)
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 18
Гърция, Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, около ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон.
Гръб: Надпис: MΥΡINAIΩN, Аполон в дълга дреха, с фиала и лаврова клонка с ленти, зад него три монограма, долу амфора, всичко в лавров венец [Aeolis-Myrina-686337:]. (Три монограма: 1) знак Т.13 в средата, към долното рамо знак Т.27.б съсзнак Т.26 страничен вариант на дясното рамо, хоризонтална линия долу; 2) знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.26 страничен вариант вдясно; 3) знак Т.28 с кръг между рамената и две хасти. (Вероятно към онова време представители на три български рода съвместно са участвали в управлението на Мирина.) Лавровите клонки са изобразени чрез стилизиран знакТ.7, а двете ленти - чрез стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец – чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Мирина
      
Илюстрация № 19
Еолия, Мирина.
Тетрадрахма, сребро, около 155-145 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Аполон от Гриньон (Grynion) прав, държи клонка и фиала,амфора в краката му, MΥΡINAIΩN отзад, монограм в ляво поле; всичко във венец [Aeolis-Myrina-681923:]. (Монограмът е изобразен чрез комбинация от хаста, знак Т.24 страничен вариант и хоризонтална линия между хастата и долното рамо на знак Т.24 – формира се „А”. Лавровите клонки са изобразени чрез стилизиран знак Т.7,а двете ленти - чрез стилизиран знак Т.2 с удължено долно рамо. Лавровият венец– чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Aegae, ІІ-І в. пр.н.е.
Aigai, също Aigaiai (на древногръцки: Αἰγαί или Αἰγαῖαι; на латински: Aegae или Aegaeae; на турски: Nemrutkale или Nemrut Kalesi) е бил древногръцки град в Еолия. Остатъците от този град са разположени близо до съвременното село Yuntdağı Köseler в провинция Manisa, Турция [Aigai:].
Уточнение:
Всеки може сам да се убеди в достоверността на израза „древногръцки град” след като прегледа представените по-долу илюстрации.
Еолия, Aеgaе
      
Илюстрация № 20
Гърция, Еолия, Aigai.
Тетрадрахма, сребро, към 190 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Във венец от дъбови листа: Зевс прав с орел и скиптър [acsearch.info-683805:]. (Монограмът е изобразен чрез комбинация от знак Т.27.б,в него знак Т.13, две хасти, хоризонтална линия горе и знак Т.28 най-горе;скиптърът завършва горе със знак Т.2/Т.9; дъбовите листа са изобразени чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Aеgaе
      
Илюстрация № 21
Монета, бронз, ІІ-І в. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Надпис: AIGAEWN, Нике права, държи венец и палмово клонче, монограм WNP вляво, монограм GVвдясно [Аeolis/aegae-sg4169:]. („Монограм WNP”- изобразен чрез комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а/Т.13 в него, две хасти, хоризонтална линия горе и два знака Т.28: горе и вдясно; „монограм GV” –твърде е неясен, но е възможно да се различи: комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, в долната половина – знак Т.27.а и може би знак Т.28 горе -монограмът показва сродяване между представител на гръцката общност и български род.)
Еолия, Aеgaе
Илюстрация № 22
Монета, бронз, ІІ-І в. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Надпис: AIGAEWN, Зевс прав, държи орел и скиптър, три монограма в ляво поле [Аeolis/aegae-SNGCop_09:].(„три монограма”: 1) комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака (формира се „А”) и знак Т.24 страничен вариант вдясно; 2)комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака (формира се „А”), хоризонтална линия над знака и вертикална линия, в продължението накоято е изобразен знак Т.28 страничен вариант горе; 3) комбинация от знакТ.27.б с две хасти  и с хоризонтална линия между рамената на знака (формира се „А”); хоризонтална линия над знака и знак Т.28 най-горе.)
 
Еолия, Aеgaе
      
Илюстрация № 23
Монета, бронз, ІІ-І в. пр.н.е.
Лице: Глава на Хермес с шапка (petasos).
Гръб: Надпис: AIGAIEWN под предна част на козел, монограм HVP горе, монограм PAF вдясно [Aeolis/aegae-SNGCop_14:]. („монограм HVP”: комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, в долната половина знак Т.27.а, знак Т.28 горе вдясно - монограмът показва сродяване между представителна гръцката общност и български родове; „монограм PAF” е изобразен чрез комбинация от знак Т.27.б с две хасти, хоризонтална линия горе и знак Т.28 най-горе.)
Еолия, Elaia, V-ІІ в. пр.н.е.
Elaea или Elaia (на гръцки: Έλαία) е бил древен град в Еолия, Азия,пристанище на Пергамен, разположен близо да съвременния град Zeytindağ, провинция Измир, Турция [Elaea:].
Еолия, Elaia
Илюстрация № 24
Гърция, Еолия, Elaia.
Диобол, около 460-400 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атинска каска.
Гръб: Надпис: ELAI, лавров венец в квадрат [acsearch.info-19778:]. (На монетата са изобразени три знака: комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28 („А”); знак Т.27.би знак Т.26 страничен вариант (вероятно това са знаци на три български рода,които съвместно са управлявали града по онова време); венецът е изобразен чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Elaia
Илюстрация № 25
Гърция, Еолия, Elaia.
Диобол, около 460-400 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атинска каска.
Гръб: Надпис: E/L/N в лавров венец [acsearch.info-19825:]. (На монетата саизобразени три знака: комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28 („А”); знак Т.26 страничен вариант (обърнат вариант на по-горния знак) и знак Т.27.б (вероятно това са знаци на три български рода, които съвместно са управлявали града);венецът е изобразен чрез стилизиран знак Т.7.)
Еолия, Elaia
Илюстрация № 26
Гърция, Еолия, Elaia.
Монета, бронз, около ІІІ-ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с коринтска каска.
Гръб: Ечемичено зърно между E - Λ в лавров венец [[acsearch.info-687145:]. („E – Λ” – знак Т.26 страничен вариант и знак Т.27.б (вероятно това са знаците на два български рода, които съвместно са управлявали града по онова време);венецът е изобразен чрез стилизиран знак Т.7.)
Уточнение:
Въпреки причисляването на Elaia, Еолия към Гърция, в представените три изображения и в разгледаните десетки други не открихме участие на гръцката общност в управлението на града; а това е времето, което се счита за апогей на Древна Гърция.
 
Използвани знаци: Т.2, Т.5, Т.7, Т.9, Т.13, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „Н”
 
Обобщение:
Градовете на Еолия са били управлявани основно от представители на български родове; въпреки обявяването на редица градове на Еолия като гръцки. В представените изображения и в разгледаните десетки други, участието на представители на гръцката общност в управлението на градовете е съвсем ограничено.
 
Източници:
acsearch.info-19778: URL:http://www.acsearch.info/record.html?id=19778
acsearch.info-19825: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=19825
acsearch.info-67210: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=67210
acsearch.info-67228: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=67228
acsearch.info-683805: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=683805
acsearch.info-687145: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=687145
Aeolis: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Aeolis
Aeolis/aegae-sg4169: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/aeolis/aegae/i.html
Aeolis/aegae-SNGCop_09: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/aeolis/aegae/i.html
Aeolis/aegae-SNGCop_14: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/aeolis/aegae/t.html
Aeolis-Kyme-670921: http://www.acsearch.info/record.html?id=670921
Aeolis-Kyme-672108: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=672108
Aeolis-Kyme-693815: http://www.acsearch.info/record.html?id=693815
Aeolis-Kyme-693816: http://www.acsearch.info/record.html?id=693816
Aeolis-Kyme-703594: http://www.acsearch.info/record.html?id=703594
Aeolis-Kyme-712808: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=712808
Aeolis-Myrina-681923: http://www.acsearch.info/record.html?id=681923
Aeolis-Myrina-683808: http://www.acsearch.info/record.html?id=687147
Aeolis-Myrina-684290: http://www.acsearch.info/record.html?id=684290
Aeolis-Myrina-686337: http://www.acsearch.info/record.html?id=684290
Aeolis-Myrina-687147: http://www.acsearch.info/record.html?id=687147
Aeolis-Myrina-687148: http://www.acsearch.info/record.html?id=687147
Aigai: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Aigai_(Aeolis)
Atarneos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/atarneos/t.html
Atarneus/wiki: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Atarneus
CSofIonia: URL: http://worldcoincatalog.com/AC/C2/Greece/AG/CSofIonia.htm
Edgarlowen-greek-coins: URL: http://www.edgarlowen.com/greek-coins-greece-sales.shtml
Elaea: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Elaea_(Aeolis)
Gryneion: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Gryneion
Gryneus: URL: http://www.mythindex.com/greek-mythology/G/Gryneus.html
Kyme: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kyme_(Aeolis)
Myrina: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Myrina_(Mysia)
Хермий: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD)

Назад към:  Начало  или  Съдържание