Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-3.4 (ІV-І в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

 

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища   - Илюстрации № 1-№ 29

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски       - Илюстрация № 201-№ 225

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики

3.5.2. Македония-3.1 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.5,Т.6,Т.7,Т.11,Т.26,др.- Илюстр. № 301-№ 330

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) – Т.13                               - Илюстрации № 331-№ 354

3.5.2. Македония-3.3 (ІV-І в. пр.н.е.) – Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28   - Ил. № 355-№ 383

3.5.2. Македония-3.4 (ІV-І в. пр.н.е.) – Т.18, Т.27.а, Т.27.б      - Илюстрации № 384-№ 409

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

 

Анотация:

Продължаваме представянето на троични знаци на български родове върху монети, произведени по време на управлението на Александър Македонски/Велики или по-късно в негова чест след смъртта му. Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонски държава са участвали много български родове.

 

3.5.2. Македония-3.4 Т.18, Т.27.а, Т.27.б

Съдържание:

Уточнение

Троични знаци като атрибут на боговете

Знак Т.18                                                    Илюстрация № 384 - Илюстрация № 402

Знаци Т.27.а и Т.27.б                                Илюстрация № 403 - Илюстрация № 409

Използвани знаци

Обобщение

Извод

Монетарници

Източници

 

Уточнение

Ролята на монетните магистрати в Рим.

Рим започва да произвежда сребърни монети през 269 г. пр.н.е. Монетните магистратите са отговаряли за производството на римските монети и са били едни от най-изтъкнатите личности в Рим. Те са били официалните лица, които са контролирали целия процес, включително дизайна и надписите на монетите. Тази дейност е била форма на реклама за по-нататъшната им собствена политическа кариера или на техните покровители [Moneyer:].

 

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете:

- Т.11 -    Илюстрации № 388, № 403, № 405;

- Т.27.а - Илюстрации № 402, № 406.

 

 

Знак T.18

Примерите са подредени по нарастваща сложност на комбинацията и по мястото на хоризонталната линия в знака – в средата, между рамената и горе.

 

Александър ІІІ

 

      

Илюстрация № 384
Драхма.Монетарница Абид(Abydus). 310-301 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, един крак изопнат назад, държи орел и скиптър. Монограм MU в ляво поле, І под стола [wildwinds Alexander III: Price_1528]. (Монограм „MU” - знак Т.18; „І под стола” – знак „Н” на гръцкатаобщност. Приемаме, че тук е представена съвместна дейност между български родсъс знак Т.18 и гръцката общност.)

Абид (Abydus, Abydos) – древен град наМизия (Mysia) в северозападна Мала Азия, разположен на азиатския бряг на Дарданелите [Abydos:].

Илюстрация № 385
Абид на Дарданелите – тракийски херсонес [Abydos:].

 

Александър ІІІ

      

Илюстрация № 386
Драхма. ІІІ в.пр.н.е., неустановена монетарница.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDPOY вдясно от седнал Зевс с орел и скиптър. Монограм MY вляво, полумесец - І монограм долу [wildwinds Alexander III: SNGCop_0998]. (Монограм „MY” - знак Т.18; „полумесец - І монограм” – комбинациямежду знак „Н” на гръцката общност и родов знак Т.28. Тук е изобразенасъвместна дейност между български род със знак Т.18 и представител на роднинскавръзка между гръцката общност и български род със знак Т.28.)

 

Александър Велики(336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 387
Златен статер.Монетарница Вавилон. Произведен 311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с каска, змия на каската.
Гръб: Найк права,държи венец и острие; МІ и монограм във венец вляво [wildwinds Alexander III: Price_3749]. („МІ” - знакТ.27.а с хасти („М”) и допълнителна хаста вдясно; („монограм във венец” -комбинация между знак Т.18 и знак Т.28 горе на дясната хаста, всичко в кръг,изобразен чрез венец.)

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

         

Илюстрация № 388
Златен статер. МонетарницаВавилон. Произведен около 317-311 г. пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с каска, змия на каската.
Гръб: Надпис: BA-SILEWS ALEXANDOU, Найк права, държи венеци острие; монограм във венец под лявото крило, монограм под дясното крило [wildwinds Alexander III: Price_3721v]. („Острие” - завършва горе със знак Т.11 – знак на родаДуло; „монограм във венец” - комбинация между знак Т.18 и знак Т.28 горе надясната хаста, всичко в кръг, изобразен чрез венец; „монограм под дясното крило”– комбинация между Т.27.а в горната част и Т.27.б под него с хоризонтална линиямежду рамената на знака - формира се „А”.)

 

Амфипол

  

Илюстрация № 389
Амфипол. 168-149 г. пр.н.е.
Лице: Глава наПосейдон.
Гръб: Надпис: AMFIPOLITWN в дъбов венец; в средата боздуган и монограм. [Amphipolis: Moushamov_6017]. (Монограм – знак Т.18 с хоризонтална линия както при знак Т.4.)

 

Александър ІІІ

      

Илюстрация № 390

Драхма. Монетарница Амфипол? Около 285 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм вляво, монограм под трона [wildwinds Alexander III: Price_0536]. („Монограм вляво” – комбинация между знак Т.18 с линия както при знак Т.4 и знак Т.28 между горните рамена; „монограм под трона” – един от възможните варианти за тълкуване е знак Т.23 с линия както при Т.4.)

 

 

Александър ІІІ

 

     

Илюстрация № 391
Тетрадрахма наАлександър ІІІ стил Хиос. Монетарница Вавилон. Посмъртна емисия 317-311 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс натрон, държи скиптър и орел [wildwinds Alexander III: Price_3742_2]. (Монограмът вляво е комбинация междузнак Т.18 с линия както при знак Т.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста;монограмът под трона е знак Т.27.а с хасти („М”).)

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 392
Тетрадрахма.Монетарница Вавилон. Произведена 311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал,държи орел и скиптър, монограм във венец отпред, МІ под трона [wildwinds Alexander III: Price_3746]. („Монограм във венец” - комбинация междузнак Т.18 с линия както при знак Т.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста, всичков кръг, изобразен чрез венец; „МІ под трона” - знак Т.27.а с хасти („М”) идопълнителна хаста вдясно.)

 

Александър ІІІ

      

Илюстрация № 393
Сребърнатетрадрахма. Монетарница Вавилон. Произведена при Селевк І Никатор, 317-311 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU вдясно и  BASILEWS долу, Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм MYP във венец в лявото поле, монограм AH под стола [wildwinds Alexander III: Price_3719]. („МонограмMYP във венец” - комбинация между знак Т.18 с линия както при знак Т.4 и знакТ.28 горе на дясната хаста, всичко в кръг, изобразен чрез венец; „монограм МІпод трона” – знак Т.27.б с линия между рамената на знака (оформя се „А”) и двехасти.)

Селевк I Никатор (на старогръцки: Σέλευκος Νικάτωρ, Seleucus I Nicator, 356 г. пр.н.е.; † 281 г. пр.н.е.) е началник на конница при Александър Македонски, един от диадохите. В резултат навойната между диадохите, започнала след смъртта на Александър, основава царствотона Селевкидите(305–281 пр.н.е.) [Селевк I Никатор:].

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 394
Тетрадрахма.Монетарница Вавилон. Произведена 311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал,държи орел и скиптър, MІ отпред, монограм във венец под трона[wildwinds Alexander III: Price_3751_4]. („MІ отпред” – знак Т.27.а с хасти („М”) и допълнителна хаста вдясно;„монограм във венец под трона” - комбинация между знак Т.18 с линия както при знакТ.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста, всичко в кръг, изобразен чрез венец.)

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 395
Тетрадрахма. Произведена311-305 г. пр.н.е. Монетарница Вавилон.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал,държи орел и скиптър, MІ над полумесец в лявото поле,монограм под стола [wildwinds Alexander III: Price_3756]. („MІ над полумесец” – комбинация от знак Т.27.а с хасти („М”) с допълнителнахаста вдясно и полумесец (стилизиран знак Т.28) под тях; „монограм под стола” -комбинация между знак Т.18 с линия както при знак Т.4 и знак Т.28 горе надясната хаста, всичко в кръг, изобразен чрез венец.)

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 396
Златен статер. Произведеноколо 317-311 г. пр.н.е. Монетарница Вавилон.
Лице: Глава наАтина с каска, змия на каската.
Гръб: Надпис: BA-SILEWS ALEXAND[ROU], Найк права, държи венец и острие; монограм във венец под лявото крило,монограм под дясното крило [wildwinds Alexander III: Price_3721_3]. („Монограмвъв венец” - комбинация между знак Т.18 с хоризонталналиния в средата на знака както при знак Т.4 и знак Т.28 горе надясната хаста, всичко в кръг, изобразен чрез венец; Това изображение е твърде близко до изображението на Илюстрация № 388;разликата е в добавената хоризонтална линия в средата на знака както при знакТ.4.)

 

Александър Велики

  

Илюстрация № 397
Драхма.Монетарница Хиос (Chios).
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDPOY, Зевс седнал сорел и скиптър, монограм MТР над грозд вляво [wildwinds Alexander III: Price_2319]. („Монограм MТР” - комбинация между знак Т.18 с линия между рамената на знака и знакТ.28 горе на дясната хаста.)

За град Хиос на остров Хиос (Chios) виж повече на Илюстрация № 368 и № 369 - 3.5.2. Македония-3.3.

 

Александър ІІІ

  

Илюстрация № 398
Тетрадрахма,Несебър (Mesembria) около 250-175 г.пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWS ALEXANDROU вляво и вдясно на Юпитер седнал на трон, държи орел и скиптър; Коринтскакаска в лявото поле,  монограм PYR под стола [wildwinds Alexander III: Price_1014].(„Монограм PYR” - комбинация между знак Т.18 с линия над рамената на знака и знак Т.28горе на дясната хаста.)

 

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

  

 

Илюстрация № 399

Тетрадрахма. Монетарница Несебър (Mesembria). Произведена около 175-150 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXLILD BASILEWS, Зевс седнал, десен крак изпънат назад, държи орел и скиптър; Коринтска каска и DA вляво,  монограм PY под трона [wildwinds Alexander III: Price_1047]. („Монограм PY” - комбинация между знак Т.18 с линия горе между рамената на знака и знак Т.27.б горе над знака.)

 

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 400

Тетрадрахма. Монетарница Несебър (Mesembria). Произведена около 175-125 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; Коринтска каска и ÆA вляво,  монограм под трона [wildwinds Alexander III: Price_1049]. („Монограм под трона” - комбинация между знак Т.18 с хоризонтална линия горе над лявата хаста (формира се „Т”), знак Т.28 горе на дясната хаста и  отворен кръг горе над знака.)

 

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 401
Тетрадрахма.Неустановена монетарница в западна Мала Азия. Произведена около 240-180 г.пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал;монограм в лявото поле [wildwinds Alexander III: Price_2811A]. („Монограм в лявото поле” - комбинация между знак Т.18с хоризонтални линии в средата на знака както при знак Т.4 и горе междурамената на знака, знак Т.28 между рамената на знака и горе на дясната хаста.)

 

Следват изображения с използване на знак Т.27.а и знак Т.27.б.

Знак Т.27.а

Александър ІІІВелики

  

Илюстрация № 402
Тетрадрахма,произведена около 325-320 г. пр.н.е., неопределена монетарница, наречена "Side(?)".
Лице: Глава наАлександър Велики като Херкулес, облечен в лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWS ALEXANDPOY. Зевс на трон, държи орел с протегната ръка, крака некръстосани, нямасимвол отпред, монограм DI под трона [wildwinds Alexander III: Price_2948]. (Върху дрехата наЗевс под дясното коляно се вижда поредица от знаци Т.27.а един в друг. Тук тазипоредица е използвана като божествен атрибут - символизира поредица от завършващи етапи в процеса на еволюцията. Подобнипоредици има на Илюстрация № 333 - 3.5.2.Македония-3.2 и Илюстрации № 363, № 364 и № 373 - 3.5.2. Македония-3.3.)

 

Знак Т.27.б, знак Т.11, „мълния”

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 403
Златен дистатер,монетарница Aegeae, произведен около 336-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с Коринтска каска с троен гребен, украсена със змия.
Гръб: Найк права,държи венец в протегната ръка, острие в другата; вертикална мълния вляво,монограм долу [wildwinds Alexander III: Price_0191]. („Вертикална мълния вляво” – наподобява на сдвоензнак Т.2, но по-скоро е изобразена чрез така нар. перната (къдрава) „мълния”. „Острието”завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло. Монограмът е изобразен чреззнак Т.27.б и кръгче между рамената на знака.)

F.B.Faklaris локализира местонахождениетона град Aegeae, основан от първия македонски владетел Теменид (Temenid), и известен впоследствие като място за погребване на македонскитевладетели, около Копаново (Kopanos), Централна Македония, Гърция [Aegeae:].

Темен (на гръцки:Τήμενος, Tēmenos,на латински:Temenus) в гръцкатамитология е цар на Аргос, от рода на Хераклидите,управлявал в края на ХІІ - началото на ХІв. пр.н.е. Той е праправнук на Херакъл. Темен е погребанблизо до Аргос. Селището е наречено на него Темен. Темен е основател нацарската фамилия Темениди, Теменидски, от която произлиза македонскатацарска фамилия Аргеади [Темен:].

 

Копаново (Kopanos) [Aegeae:].

Илюстрация № 404

 

Знак Т.11, знак Т.27.б

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 405
Статер, злато,монетарница Aмфипол, 330-320 г.пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с перлена огърлица и Коринтска каска със змия.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU. Найк права, държи венец със своята дясна ръка и остриес лявата; вляво тризъбец, насочен надолу, под крилото L [acsearch.info: 523051].(„Острието” завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло; вляво тризъбец -знак Т.11 – знак на рода Дуло; „L” - знак Т.27.б и точка в него.)

 

Знак Т.27.а  и знак Т.27.б

Александър ІІІ(336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 406
Тетрадрахма.Монетарница Арад. Произведена около 328-320 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл в лъвска кожа.
Гръб: Зевсседнал, държи орел и скиптър [wildwinds Alexander III: Price_3320]. (Монограмътвляво е изобразен чрез знак Т.27.б. Върху дрехата на десния крак знаци Т.27.аедин в друг – виж още Илюстрация № 402.)

Арад (Aradus, Arados) е най-северният град на брега на Финикийското крайбрежие [Aradus:].

Финикия (на гръцки Φοινίκη) е античнастрана, намираща се на брега на Средиземноморе, на сегашната територия на Ливан и Сирия [Финикия:].

Още едининтересен пример за комбинация между знак Т.27.а и знак Т.27.б:

 

Знак Т27аб

Римска провинцияМакедония.

  

Илюстрация № 407
Сребърнатетрадрахма, монетарница Амфипол, около 167-148 г. пр.н.е.
Лице: Бюст наАртемида с диадема, стрела и колчан на рамо, в центъра на македонски щит съсседем осемлъчеви звезди с двойни полумесеци, всяка отделена с три точки.
Гръб: Надпис нади под боздуган; монограм AMP горе, всичко в дъбов венец, мълния вляво [wildwinds.com: SNGCop_1310v-Hunterian].(„Монограм AMP”- комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а (такава комбинацияе използвана като хански знак във Волжка България след повече от 1000 г.); знакТ.28 вдясно горе; „мълнията” е във вид на сдвоен знак Т.11 – знак на родаДуло.)

 

И още един интересен пример:

Римска република

  

Илюстрация № 408
Монетен магистратФонтей (Mn. Fonteius C.f.), 85 г. пр.н.е. Динар, сребро. Монетарница Рим.
Лице: Надпис: MN FONTEI C F. Глава на Вейовис (Vejovis или Аполон) с лавроввенец. Рома монограм под брадичката, мълния под главата.
Гръб: Зачатъченкрилат Genius (или Cupid) седнал на козел; шапки (пилеус - pileus, мн. ч. pilei) на Диоскури горе; тирс(жезълът на бога Бакхус) с панделка долу; всичко в лавров венец [Fonteia:]. („Рома монограм” – комбинация от знак Т.13 и Т.27.асъс знак Т.28 горе вдясно; „мълния под главата” – сдвоен знак Т.9 с удълженирамена; „панделката на тирса” формира знак Т.9 с удължени рамена; лавровиятвенец е стилизация на знак Т.27.а (Т.7) един в друг. Използваните знацисвидетелстват, че монетният магистрат Фонтей (Mn. Fonteius C.f.) е бил свързан с българското.)

Вейовис (Vejovis) е малко известно италианскобожество - древно италийско божество на отмъщението. Неговото светилище се е намираломежду двете възвишения на Капитолий [Vejovis:, Вейовис:].

Рома (лат. Roma)богиня — персонификация и покровителница на Рим [Рома:].

Genius в древната римска религия е бил пример за природнобожество, което присъствало във всеки индивидуален човек, място или вещ [Genius:].

Cupid(латински Cupido,означаващ "желание") в класическата митология  е бог нажеланието, еротичната любов, привличането и обичта. В латинския е известен същои като Amor („любов”). Неговото гръцко съответствие е Ерос (Eros)[Cupid:].

Диоскури (Διόσκουροι)(в превод от гръцки – синове на Зевс, Зевсовипотомци) се наричат двамата братя близнаци Кастор(Κάστωρ) и Полидевк(Πολυδεύκης), чиито сестри са хубаватаЕлена и Клитемнестра,и всички заедно деца на Леда и спартанскияцар Тиндарей [Диоскури:]. В античната митология ги наричат братята Диоскури, "синовена бога", защото се смята, че техен баща е бил древногръцкият бог Зевс(Юпитер) [братята Диоскури:].

пилеус (pileus, мн. ч. pilei) - шапкаот филц във вид на конус.

Дионис (грц. Διόνυσος; лат. Bacchus- Бакхус, Бакх) е тракийски бог, божество навъзраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарствотои веселието. Почитан е и в ДревнияРим (Бакхус, Либер), в Тракия(Загрей) и във Фригия(Сабазий) [Дионис:].

Гръцкият бог Дионисий носижезъл с шишарка на върха, символизиращаплодовитостта. Бакхус- римският бог на веселието и пиянството, също носи жезъл с шишарка[Дионисий:].

Тирсът (на старогръцки:θύρσος) в гръцкатамитология е религиозен инструмент, жезъл. Състои се отдълга пръчка, увита с бръшлян,на чийто връх има шишарка[Тирс:].

 

Знак T.27и знак Т.26(„Е”)

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 409
Монета, монетарница в Македония.
Лице: Александър като Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: Alexander; боздуган горе, стрели в колчан долу [wildwinds_Alexander_III: Price 0316]. (Монограмът горе е комбинация от Т.27.б и Т.26(”Е”) вдясно.)

 

Използвани знаци - 3.5.2.Macedonia-3.4:
Т.9, Т.11, Т.13, Т.18, Т.23, Т.26 („Е”), Т.27.а, Т.27.б, Т.28, А, Т, Н, „мълния” – сдвоен знак Т.9, Т.11, три точки.
 
Обобщение:
Монограмите върху монетите са свързани с родови знаци на българите.
 
Извод:
Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове.

 

Монетарници:
Абид (Т.18, Н) – Турция, Илюстрация № 384, 310-301 г. пр.н.е. (Т.18, Н);
Амфипол (Т.18, Т.27.а, Т.27.б, Т.23, Т.28) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 389, 168-149 г. пр.н.е. (Т.18), Илюстрация № 390, 285 г. пр.н.е. (Т.18, Т.23, Т.28), Илюстрация № 405, 330-320 г. пр.н.е. (Т.11, Т.27.б), Илюстрация № 407, 167-148 г. пр.н.е. (Т.27.а, Т.27.б, Т.28);
Арад (Т.27.а, Т.27.б) – Ливан, Илюстрация № 406, 328-320 г. пр.н.е. (Т.27.а, Т.27.б);
Вавилон (Т.11, Т.18, Т,27.а, Т.27.б, Т.28, А) – Ирак, Илюстрация № 387, 311-305 г. пр.н.е. (Т.18, Т,27.а, Т.28), Илюстрация № 388, 317-311 г. пр.н.е. (Т.11, Т.18, Т,27.а, Т.28, А), Илюстрация № 391, 317-311 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.а, Т.28), Илюстрация № 392, 311-305 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.а, Т.28), Илюстрация № 393, 317-311 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.б, Т.28, А), Илюстрация № 394, 311-305 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.а, Т.28), Илюстрация № 395, 311-305 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.а, Т.28), Илюстрация № 396, 317-311 г. пр.н.е. (Т.18, Т.28);
Несебър (Т.18, Т.27.б, Т.28) - България, Илюстрация № 398, 250-175 г. пр.н.е. (Т.18, Т.28), Илюстрация № 399, 175-150 г. пр.н.е. (Т.18, Т.27.б), Илюстрация № 400, 175-125 г. пр.н.е. (Т.18, Т.28);
Рим (Т.9, Т.13, Т.27.а, 28) – Италия, Илюстрация № 408, 85 г. пр.н.е. (Т.9, Т.13, Т.27.а, 28);
Хиос (Т.18, Т.28) – Гърция, Илюстрация № 397 (Т.18, Т.28);
Aegeae (Т.11, Т.27.б) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 403, 336-323 г. пр.н.е. (Т.11, Т.27.б).

 

Източници:
братята Диоскури: URL: http://margaritta.dir.bg/2003/uni/06bliznaci.htm
Вейовис: URL: http://romulus-bg.net/?page=e
Дионис: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81
Дионисий: URL: http://nikolaijambol.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html
Темен: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
Тирс: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D1%81
Финикия: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
Abydos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Abydos_(Hellespont)
acsearch.info: 523051 http://www.acsearch.info/record.html?id=523051
Aegeae: URL: http://www.jstor.org/discover/10.2307/632555?uid=3737608&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101513518511
Amphipolis: URL: http://www.wildwinds.com/moushmov/amphipolis.html
Aradus: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_rus/3291/Aradus
Cupid: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cupid
Fonteia: URL : http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Fonteia+9.+EF&s=0&results=100
Genius: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_(mythology)
Moneyer: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Moneyer
Vejovis: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?rrd=1&vpar=18&zpg=55415
wildwinds Alexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/ [wildwinds Alexander III:].
wildwinds.com: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/t.html
Диоскури: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8
Рома: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)
Селевк I Никатор: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA_I_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Назад към:  Начало  или  Съдържание