Същност на българите (Sastnost na balgarite)

                                             3.0.  Теми

           3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

                                        3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски (359-336 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики (336-323 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония-3.1

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) – Т.13

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

 

Анотация:
Продължаваме представянето на троични знаци на български родове върху монети, произведени по време на управлението на Александър Македонски/Велики или по-късно в негова чест. Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонски държава са участвали много български родове.

 

3.5.2. Македония-3.2 Т.13

Съдържание:

Уточнение

Троични знаци като атрибут на боговете

Знак Т.13 - самостоятелно и в комбинации

Използвани знаци

Обобщение

Извод

Монетарници

Източници

 

Уточнение

Да уточним още веднъж, че в древността е имало голяма почит към родовата принадлежност и към родовия знак. От една страна, не е била възможна случайност при ползването на родов знак, неговото фалшифициране, кражба и др. От друга страна, е било естествено владетелят да назначи и да повери такава отговорна работа като производство на монети на човек от същия или от близък на своя род. Поради което вероятността монограмите върху монетите да са свързани с управляващия владетелски род е изключително висока. Още повече, когато едни и същи знаци се повтарят във времето и на различни територии.

Монетните магистрати на Месамбрия в определени моменти са били и стратези на града [Месамбрия].

 

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Троични знаци като атрибут на боговете:

- Т.2  - Илюстрации № 333, № 337;

- Т.11 - Илюстрации № 349, № 351;

- Т.27.а - Илюстрации № 333;

- „Мълния” - Илюстрации № 336, № 341.

 

Знак T.13

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 331
Златен статер (5 сребърни тетрадрахми), монетарница Калатис (Callatis), произведена
около 250-225 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Александър(?) с каска, косата се спуска назад.
Гръб:  Надпис ALEXANDP[OY], богиня Найк напредва с отворени криле, държи стълбче
и венец, К монограм вляво [wildwinds_Alexander_III: Price_0894]. („К монограм” е изобразен чрез знак Т.13, легнал вариант, с хоризонтална линия както при Т.4.)
 
Известни римски градове в провинция Долна Мизия (Moesia Inferior): Калатис (Callatis), Мангалия, Румъния [Калатис:].

 

Мангалия (на румънски: Mangalia) e град в Румъния, черноморско пристанище, намиращо се в окръг Кюстенджаостанки от цитаделата Калатис, датираща от VI в. пр.н.е. и гробниците в нея, датиращи от IV-II в. пр.н.е. [Мангалия:].

 

 

Т.27.б и Т13, Т.27.а с хасти(„М”)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

     

 

Илюстрация № 332
Статер, монетарница Вавилон, произведена при Пердикас около 223-220 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска, М вляво.
Гръб:  Богиня Найк права , LU под ляво крило [wildwinds_Alexander_III: Price_3691].
(На илюстрацията са изобразени три монограма на три рода: Т.27.а с хасти („М”)
(по-късно ще го разгледаме), знак Т.27.б и знак Т.13 под ляво крило. Близостта на
последните два знака предполага близост на родовете с тези родови знаци.)
 
Вавилон (на вавилонски Babili, евр. Babel בבל) - столицата на Вавилония - бил един
от най-важните антични градове. Бил е разположен до Ефрат, на около 90 км южно от
Багдад в днешен Ирак [Вавилон:].
Пердикас (Perdiccas) е бил един от генералите на Александър Велики. След смъртта
на Александър през 323 г. пр.н.е. той става регент на цялата империя на Александър.
Убит през 321/320 г. пр.н.е. [Perdiccas:].

 

 

Знак Т.27.б и знак Т13, знак Т.27.а с хасти(„М”), знак Т.27.а, знак Т.2

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

           

Илюстрация № 333
Тетрадрахма. Монетарница Вавилон (Babylon). Около 323-317 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб:  Надпис: ALEXANDROU отзад, BASILEWS долу; Зевс на трон, М вляво; LU под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3692.2]. ( Скиптърът завършва горе със стилизиран знак Т.2; върху дясното бедро на Зевс е изобразена поредица от знаци Т.27.а един в друг; на илюстрацията са представени три монограма на три рода: Т.27.а с хасти („М”) (по-късно ще го разгледаме) – вече на гърба на монетата, знак Т.27.б и знак Т.13 под трона. Близостта на последните два знака предполага/свидетелства за близост на родовете с тези родови знаци.)

 

 

Знак Т.2 с хасти, знак Т.13

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 334
Тетрадрахма. Тир (Tyre), около 305–294 г. пр.н.е.
HAI монограмв кръг в лявото поле, монограм под трона [wildwinds_Alexander_III:
Price_3534]. („HAI” – знакТ.2 с хасти (обърнат вариант) и линия между рамената,
всичко в кръг ихоризонтална линия под комбинацията; монограм под трона –
знак Т.13 на фона на другизнаци в кръг.)
Тир (Tyre) едревен финикийски град – съвременен южен Ливан. Основан около
2750 г. пр.н.е.съгласно Херодот. Превзет от Александър Македонски през
332 г. пр.н.е. [Tyre:].

 

Знак T.13 (в комбинация със знак Т.26(„Е”) откъм основата)

Знак Т.13 – знак Т.26(„Е”) – обърнат вариант

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.) с.30

  

Илюстрация № 335
Постумна тетрадрахма на Александър Велики [images/849/2386849m:]. (Вляво монограм – комбинация от знак Т.13 и знак Т.26(„Е”).)
Постумна тетрадрахма – посмъртна сребърна монета от голям номинал.
Още един вариант на тази комбинация, представена на Илюстрация № 308 -
3.5.2.Македония-3.1:  

И още един вариант на тази комбинация.

 Менандър I (155-130 г. пр.н.е.)

Менандър I Спасител (известен като Milindaв индийските източници) е бил владетел на Индийско-гръцката държава от 165 или 155 г. до 130 г. пр.н.е.

Илюстрация № 336
Драхма, сребро.
Лице: Гръцки надпис: Спасител цар Менандър
Гръб: Карощи (Kharosthi) надпис: Спасител цар Менандър. Атина се предвижва напред с
мълния и щит. Печат от монетарница Таксила [Menander_I:]. (Божеството замахва с „мълния” (сдвоен знак Т.2) като нападателно оръжие; монограм - комбинация между знак Т.13 и знак Т.26(”Е”).)
 
Карощи (Kharosthi) писменост е използвана в културата Gandhara, Индия в северозападна Южна Азия за езиците ганхари (Gāndhārī) и санскрит (Sanskrit). Използвана е от средата на ІІІ в. пр.н.е. до към ІІІ в. Използвана е също така в Кушан, Согдиана (Sogdiana) и по пътя на коприната; на някои места се е запазила до VІІ в. [Kharosthi:].
Таксила (Taxila) древен античен град, съвременен Пакистан; демонстрира отделните етапи в развитието на градовете по река Инд – от древните гробни могили през периода на неолита, разположени при Сарайкала, до крепостните валове на Сиркап (ІІ в. пр.н.е.) и града Сирсух в. пр.н.е.). Наблюдават се редуващи се влияния от Персия, Гърция и Централна Азия. Самите селища се превръщат във важен будистки център на знанието от V в. пр.н.е. до ІІ в. [Таксила:].

 

 

Знак Т.13 - знак Т.26(„Е”) – вариант, насочен надясно

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 337
Тетрадрахма, монетарница Пела?, произведена 275-270 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб:Зевс седнал, държи орел и скиптър, каска с гребен вляво, монограм под трона, монограм по-долу[wildwinds Alexander III: Price_0630]. (Монограмът под стола (горе) е комбинация от знак Т.27.а с хасти – обърнат вариант и линия под знака; монограмът по-долу е комбинация от знак Т.13 и знак Т.26(„Е”).)
Още един вариант на тази комбинация, представена на Илюстрация № 329 -
3.5.2.Македония-3.1:   

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

         

Илюстрация № 338
Драхма, Колофон/Colophon (йонийска), 319-310 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал; един монограм [saivenumismatique-1:AlexandreIII-15405].(Монограмът вляво е комбинация от знак Т.27.а с хасти и знак Т.28 с линийкиот двете му страни; монограмът под стола е комбинация от знак Т.13 и знак Т.26(„Е”).)
Колофон (на старогръцки Κολοφών) е град в Лидия, западната част на Мала Азия. Той е един от дванадесетте йонийски града между Лебедос и Ефес (съвременна Турция). Руинините на града са в близост до Гяуркьой, малко селце във вилаета Измир, област Кушадъсъ [Колофон].

 

Знак Т.13 - знакТ.26(„Е”) – вариант, насочен наляво

АлександърІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

         

Илюстрация № 339
Драхма. Колофон/Colophon (йонийска), 319-310 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, две букви под стола, един монограм [saivenumismatique-1:
AlexandreIII-15406]. (Монограмът влявое комбинация от знак Т.27.а (голям) с хасти и знак Т.28 с линийки от двете мустрани. Монограмът под стола е комбинация от знак Т.13 и знак Т.26(„Е”), насочен наляво.)

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

      

Илюстрация № 340
Тетрадрахма, монетарница Колофон/Colophon, произведена 319-310 г. пр.н.е.
Лице: Няма надпис, Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал,държи орел и скиптър, монограм,
приличащ на S и Омега, монограм от обърнато Е и К под стола [wildwinds
Alexander III: Price_1794]. (Монограмътвляво е комбинация от знак Т.27.а с хасти
и знак Т.28 отдолу; монограмът подстола е комбинация от знак Т.13 и знак
Т.26 („Е”), насочен наляво.)
 
Menander I (155-130 г. пр.н.е.)
 
Илюстрация № 341
Монета, сребро.
Гръб: Атина. Британски музей.[Menander-I:]. (Божеството замахва с „мълния” като
с нападателно оръжие. Монограмътвляво е комбинация от знак Т.27.а с хасти и знак Т.28, но вече встрани изавъртян на 180 градуса в сравнение с по-горните три изображения.

 

Знак Т.13 - знак Т.26(„Е”) – комбинация между знак Т.13 и знак Т.26(„Е”) откъм едно от рамената)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация№ 342
Драхма,монетарница Сарди, произведена  около 323-319 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка отлъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, държи орел вдясната ръка и скиптър в лявата; монограм и факел отпред [acsearch.info: 496992]. (Монограмъте комбинация от знак Т.13 и знак Т.26(„Е”).)
Сарди (Sardes) е исторически градв Мала Азия, съществувал от 8 век пр.н.е. до 15 век. Намирал се е близо до днешното село Сарт във вилает Маниса, Турция, на около 70 km. източно от Измир. Градът е бил столицана древната държава Лидия,но запазва значението си и след нейното унищожаване [Сарди:].

 

Илюстрация№ 343
Картана Лидия през VІв. пр.н.е. [Сарди:].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация№ 344
Драхма,монетарница Сарди, произведена  около 325-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка отлъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, държи орел вдясната ръка и скиптър в лявата; монограм отпред, роза под трона [acsearch.info: 504909]. (Монограмът е комбинация от знакТ.13 и знак Т.26(„Е”).)

 

Знак Т.13 - знак Т.25-Т.26

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 345
Сребърна тетрадрахма. Неустановена монетарницав Мала Азия, произведена
около 300-280 г. пр.н.е.
Лице: Глава на млад Херакъл с шапкаот лъвска кожа.
Гръб: Надпис, Зевс на трон, държиорел в протегната дясна ръка и почиваща лява ръка на лотосов скиптър, монограм Y+e в ляво поле [wildwinds_Alexander_III: Price_2780]. (Монограмът е комбинация между знакТ.13 и два знака „Е”, изобразени чрез знак Т.26 вляво и знак Т.25 вдясно;сложният монограм показва, че неговият притежател е резултат от сродяването натри български рода – Т.13, Т.25 и Т.26.)

 

В - знак Т13 - хаста

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

  

Илюстрация № 346
Тетрадрахма, монетарница Несебър (Mesembria), произведена 175-125 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис BASILEWS вляво, ALEXANDROU вдясно, Зевс седнал, десен крак
назад, държи орел в дясна ръка и скиптър в лявата; коринтска каска и І вляво, BY под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1072]. (Монограмът „BY” е комбинация от „В”, знак Т.13 и хаста с точка горе.)
 

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

      

Илюстрация № 347
Тетрадрахма, монетарница Несебър (Mesembria), произведена 175-125 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; коринтска каска и монограм НР вляво, BY под
трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1071]. (Монограмът „І” вляво е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност и знак Т.28 (сравни с Илюстрация № 18, Maкедония-1). Монограмът BYе комбинация от „В”, знак Т.13 и хаста с точка горе.)

 

Да сравним горните две илюстрации с Илюстрации № 5, № 9, № 10, № 11, № 17 и №18 от Македония-3.1, където виждаме буквите „В” и „А”. Приемаме, че те са съкращение на думите: Василевс и Александър (BAΣIΛEΩΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΟΥ). По аналогия можем да предположим, че съкращението „ВY” в горните две илюстрации би могло да означава: Василевс и Y - името на български род, което не знаем. А основата на тази комбинация може би е знак Т.17 – IYI, който вероятно принадлежи на главен (основен) български род и от него са произлезли различни други български родове чрез сродяване.

 

 

Т - знак Т13 - знак Т.26 („Е”)

Римска провинция Македония

 

  
Илюстрация № 348
Тетрадрахма.
Лице: Бюст на Артемида с диадема, стрела и колчан на рамо в центъра на македонски щит.
Гръб: Надпис над и под боздуган, монограм SAR горе, монограми TKP и TYE долу; всичко в дъбов венец, мълния вляво [wildwinds.com: SNGCop_1315]. (Монограмът „TYE” е изобразен чрез знак Т.13 в  средата, „Т” вляво и знак Т.26(„Е”) вдясно, т.е. в сравнение с горните монограми тук се е появила нова роднинска връзка с родов знак Т.26(„Е”); „мълнията” вляво е представена във вид на сдвоен знак Т.11 чрез поредица от точки; трите „точки” са познат използван вариант за представяне на троичност.)
Можем да оприличим монограма като знак Т.18 (знак на основен род) и допълнения към него, защото се вижда, че другите линии са допълнение към този знак.

 

 

Знак Т.13 - „Т”

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 349
Статер. Монетарница Магнезия на р.Меандър (Magnesia ad Maeandrum). Произведена при Антигон І Монофталм, около 319-305 г.пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с Коринтскакаска с гребен и декорирана със змия.
Гръб:  Надпис ALEXANDROU, Найк права, държивенец в дясна ръка, стълбче в лява;тюлен в ляво поле, монограм (на Антигон)под дясното крило [wildwinds_Alexander_III: Hersh_41]. („Стълбче” завършва горе със знак Т.11 –знак на рода Дуло; монограмът е изобразен чрез комбинация от знак Т.13 обърнатвариант и „Т”.)
 
Магнезия на р. Меандър 
Илюстрация № 350
Град Магнезия или Магнезия на р. Меандър (Magnesia ad Maeandrum) е древен град в западна Мала Азия, недалеч от съвременния град Герменчик (Germencik), Турция [Magnesia ad Maeandrum:, Magnesia on the Maeander:].
 

Представените по-горе два знака са използвани и от Деметрий І, син на Антигон І

Деметрий І Полиоркет (294–288 г.пр.н.е.)

        
Илюстрация № 351
Монета на Деметрий І Македонски, син на Антигон І Монофталм (306-301 г. пр.н.е.).
Надпис: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [Антигониди:]. (Скиптърът на Посейдон завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло. На монограма вляво добре е изразен знак Т.26(„Е”) и допълнения вляво; монограмът вдясно повтаря монограма от Илюстрация № 349 като е добавена още една линийка, която разглеждаме като следваща родова връзка.)

 

 

Знак Т.27.б - знак Т.13

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 352
Драхма, Магнезия, около 305-297 г.пр.н.е.
Лице: Глава на млад Херакъл.
Гръб: Зевс на трон, държи орел. N над E в лявото поле, монограм AY под трона
[wildwindsAlexander III: Price_1995]. (Знак Т.26(”Е”) в лявото поле; монограмът е
комбинациямежду знак Т.27.б и знак Т.13.)
Още два примера с комбинация от знаци Т.13, които показват, че и след падането на Македония под римска власт български родове продължават да съществуват и да участват в управлението на държавата.
 

Римска провинция Македония

  

Илюстрация № 353
Сребърна тетрадрахма, П. ЮвентийТална, претор (P Juventius Thalna, Praetor),
149 г. пр.н.е. Монетарница Амфиполис.
Лице: Бюст на Артемида с диадема,стрела и колчан на рамов центъра на македонски щит със седем осемлъчеви звезди с двойниполумесеци, всяка от които отделена чрез седем точки.
Гръб: Надпис, боздуган; горе ръкадържи маслинова клонка; всичко в дъбов венец, мълния вляво [wildwinds.com: SNGCop_1317]. (Монограмът долу е изобразен чрез знак Т.13 в знакТ.27.б и Т.28 вляво, вдясно знак Т.26(„Е”), хоризонтална линия горе.)
 
 

Знак Т.13 - знак Т.13

Македония под римска власт. Първи регион. 

      

Илюстрация № 354
Сребърна тетрадрахма. Амфиполис.След 168 г. пр.н.е.
Лице: Македонски щит със звездимежду двойни полумесеци и групирани точки; бюст на Артемида с висящи обици,стрела и колчан на рамо.
Гръб: Надпис: MAKEDONWN PRWTHS над ипод хоризонтален боздуган, монограм AYP горе, всичко вдъбов венец, мълния извън венеца вляво [wildwinds.com: BMC_1]. (Трите„точки” са познат използван вариант за представяне на троичност; монограмът „AYP” еизобразен чрез знак Т.13 прав вариант, в знак Т.13 обърнат вариант и Т.28вдясно; „мълнията” вляво е
представена във вид на сдвоен знак Т.11 - знак народа Дуло, чрез поредица от точки.)
Подобен вариант на тази комбинация междузнак Т.13 (горе) и знак Т.13 или знак Т.2 (долу) е представен на Илюстрация № 13 - 3.5.2.Македония-1:    

  

Използвани знаци - 3.5.2.Macedonia-3.2: Т.2, Т.11, Т.13, Т.25, Т.26, Т.27.а, Т27.б, Т.28, Т, Н, „мълния” – сдвоен знак Т.2 и Т.11

 
Обобщение: Монограмите върху монетите са свързани в общия случай с родов знак и в частност със знака на владетеля.
 
Извод: Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове.

 

Монетарници - 3.5.2.Macedonia-3.2:
Амфиполис (Т.13, Т.26(„Е”), T.27.б, Т.28, „мълния”) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 353, 349 г. пр.н.е. - Т.13, Т.26(„Е”), T.27.б, Т.28,  Илюстрация № 354, след 168 г. пр.н.е. - Т.13, Т.28, „мълния”;
Вавилон (Т.2, Т.13, Т.27.а, Т.27.б;) - Вавилония, Ирак, Илюстрация № 332, 323-320 г. пр.н.е. – Т.13, Т.27.а, Т.27.б; Илюстрация № 333, 323-317 г. пр.н.е. – Т.2, Т.13, Т.27.а, Т.27.б;
Калатис (Т.13) - Румъния, Илюстрация № 331, 250-225 г. пр.н.е. – Т.13;
Колофон (Т.13 и Т.26(„Е”), Т.27.а, Т.28) - Турция, Илюстрация № 338, 319-310 г. пр.н.е., Илюстрация № 339, 319-310 г. пр.н.е., Илюстрация № 340, 319-310 г. пр.н.е.
Магнезия (Т.11, Т.13, „Т”, Т.26(„Е”), Т.27.б) – Турция, Илюстрация № 349, 319-305 г. пр.н.е. - Т.11, Т.13 и „Т”; Илюстрация № 352, 305-297 г. пр.н.е. – Т.26(„Е”), Т.27.б и Т.13;
Несебър (Т.13, Н, Т.28) - България, Илюстрация № 346, 175-125 г. пр.н.е., Илюстрация № 347, 175-125 г. пр.н.е. (Т.13, Н, Т.28);
Пела (Т.13-Т.26(„Е”), Т.27.а) – Македония, Илюстрация № 337, 275-270 г. пр.н.е.
Сарди (Т.13-Т.26(„Е”)) – Турция, Илюстрация № 342, 323-319 г. пр.н.е., Илюстрация № 344, 325-323 г. пр.н.е.
Таксила (Т.13-Т.26(„Е”) - Пакистан, Илюстрация № 336, 155-130 г. пр.н.е - Т.13-Т.26(„Е”)
Тир (Т.2, Т.13) – Ливан, Илюстрация № 334, 305-294 г. пр.н.е. – Т.2, Т.13;

 

Източници - 3.5.2.Macedonia-3.2:
Вавилон: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Мангалия: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
Месамбрия: URL: http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/13032012ivkarajjotov.html
Сарди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
Таксила: URL: http://pakistan.unescoheritage.info/
acsearch.info: 496992 URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=496992
images/849/2386849m: URL: http://prikachi.com/images/849/2386849m.jpg - вариант
Kharosthi: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kharosthi
Magnesia ad Maeandrum: URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356875/Magnesia-ad-Maeandrum
Magnesia on the Maeander: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesia_on_the_Maeander
Menander-I: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Menander_I
Perdiccas: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Perdiccas
saivenumismatique-1: URL: http://www.saivenumismatique.com/periodes.asp?langue=fr&categorie=40&rubrique=1&archive=non
Tyre: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon
wildwinds Аlexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/
wildwinds.com: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/t.html

 Антигониди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8
Калатис: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
Колофон: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
Назад към:  Начало  или  Съдържание