Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония (VІ хил. пр.н.е.-ІІІ в.)

3.5.2. Древна Македония

Познаваме ли Древна Македония?

Много приказки се изприказваха за Македония; дълги дискусии се водеха за името на Македония, но не се стигна до същността на проблема. Тук ще се опитаме да се докоснем до същността на проблема.

Предварителни бележки

1.Всичко писано и казано има субективен характер, защото зависи от мнението на автора; а то се формира в процеса на възпитание и обучение, от средата и т.н.
Тук възниква понятието: критерий за истинност – на какво основание можем да приемем определено твърдение за истинно? И как може да се постигне обективност? Един от възможните отговори е: чрез знаците!
Да си представим следния пример: да погледнем строителството на пирамидите в Египет през погледа на тогавъшен съвременник. За него тази информация е субективна, но за нас тя има обективен характер, защото ще добием представа как са били пренасяни огромните блокове при строителството на пирамидите, за което съвременната наука все още няма обяснение.
Аналогично е положението със знаците. В нашия случай критерий за истинност е знакът. Защото знакът, нанесен върху твърд носител като камък, керамика , метал и др., се пренася през хилядолетията във вида на неговото създаване. От една страна той е субективен спрямо създателя си, но от друга за нас такъв знак е носител на обективна информация за своя създател и за средата, в която той е живял и творил.

2. Българите са имали родова организация. Всеки род е имал свой отличителен знак. Имало е голяма почит към родовата принадлежност и към родовия знак. Не е съществувала възможност за случайно ползване на чужд родов знак, за фалшифициране, кражба и др. Следователно, използването на родов троичен знак в древността категорично говори, че неговият притежател е принадлежал към български род.

3. Троични знаци.

Тридесет групи троични знаци на българите. (Повече информация за тези знаци може да се види в е-страницата: www.za-balgarite.com.)

4. Производството на монети в Древна Македония е било ръководено от така нар. „монетен магистрат“. Монетните магистрати са принадлежали към приближените до владетеля родове, защото съответният владетел e поверявал такава отговорна дейност на само верни нему хора. Монетните магистрати са заемали високо ниво в управленската йерархия на държавата и са принадлежали към управленския елит. Например, монетният магистрат на Месамбрия в определен момент е бил и стратег на града (3.5.2.Македония-3.3); монетните магистрати в Рим са използвали тази си дейност за техните покровители или за собствена политическа кариера (3.5.2.Македония-3.4)
Монетният магистрат е поставял своя монограм (родов знак) върху произвежданите монети. Следователно използването на троични знаци при монограмите на произвежданите в древността монети категорично говори, че монетният магистрат е принадлежал към съответния български род.

Древна Македония

Древна Македония е името на антично царство, възникнало според сведенията на гръцките хронисти в 640 г. пр.н.е. и съществувало до 148 г. пр.н.е. За кратък период от време царството се преврърнало в хегемон на полуострова при царуването на Филип ІІ Македонски (управлявал 359-336 г. пр.н.е.) и в мощна световна империя, след като Александър ІІІ Македонски/Велики (управлявал 336-323 г. пр.н.е.) завладял по-голямата част от познатия свят [Интернет].

Някои характерни особености на Древна Македония са представени в десет файла: 3.5.2.Македония-Съдържание на е-адрес: https://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-Sadarjanie.html. Разглежданият времеви период е от VІ хил. пр.н.е. Древна Македония достига своя апогей по време на Александър Македонски, поради което ще насочим своето внимание към знаците върху произведените по негово време монети и в негова чест след смъртта му.

Разгледани са повече от 1300 различни монети. За настоящото изследване са подбрани около 150 изображения с ясно изобразени монограми/знаци, които са представени  в шест файла:
3.5.2.Македония-3.1  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.1.html
3.5.2.Македония-3.2  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.2.html
3.5.2.Македония-3.3  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.3.html
3.5.2.Македония-3.4  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.4.html
3.5.2.Македония-3.5  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.5.html
3.5.2.Македония-3.6  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.6.html
В седми файл са направени анализи и обобщения:
3.5.2.Македония-3.7  - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.7.html

Монограмите върху подбраните монети са много и разнообразни, но бихме могли да ги систематизираме в три групи:
- троични знаци на български родове, изобразени в болшинството екземпляри;
- знак „Н” на гръцката общност е изобразен до около 1% от общото количество;
- знак „Н” с допълнения, т. е. комбинация между знак „Н” и троични знаци - родови знаци в резултат на сродяване между представители от гръцката общност и български родове, около 4-5%.

В Таблица са представени някои монограми/родови знаци, използвани по времето на Филип Македонски и Александър Македонски:


Пояснения:
1.Таблицата се състои от две последователни части.
2. На първия ред е използвана възприетата номерация в Тридесет групи троични знаци на българите.
3. На втория и четвъртия ред са показани знаците/монограми.
4. На третия ред са посочени номерата на Илюстрациите в цитираните по-горе шест файла.

Изводи:

Използваните монограми върху монети ни позволяват да направим редица изводи:
1. Десетки български родове са участвали в управлението на Древна Македония.
2. Голямото разнообразие от комбинации между троични знаци в монограмите на монетните магистрати говори, че наследството на родовия знак се е предавало както по бащина, така и по майчина линия. Точно се е определяло мястото на новия знак на новосъздаденото семейство сред другите родови знаци.
3. По времето на Александър Македонски управленският елит на Македония се е състоял основно от представители на български родове. Участието на представителите на гръцката общност е било твърде ограничено, даже и след сродяването им с български родове.
4. Александър ІІІ Македонски/Велики е бил непосредствено свързан с български родове.
5. Геномът е нещо твърде устойчиво и сега, след повече от 2000 години, съществена част от населението на Македония и Гърция би следвало да е свързано с българския генотип.

Някой може да си помисли, че тук намирисва на шовинизъм и териториални притенции. Не, не е така! Защото:
- в представения материал не се доказва каквото и да било, а се показват използвани троични знаци в Древна Македония и се извеждат произтичащите изводи;
- представените изображения са носители на обективна информация за владетеля, за времето, в което той е живял и за приближени му монетни магистрати;

Заключение:

Гърция и Македония да признаят правото на всеки, който пожелае, да се нарича българин, свободно да говори своя български език и да развива българската култура!

Представяне
Изследвам проблемите: Същност на човека, Същност на българите и Същност на знака (по-точно Знаците на българите) повече от 37 г. Някои резултати от изследването са представени в е-страницата: www.za-balgarite.com.

Назад към:  3.5.2. Македония-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание