ДО
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Т У К

Относно: Нарушаване на правата на българите, изповядващи исляма

                                                                                               
Една лъжа, повторена хиляди пъти,
започва да изглежда като истина,
но тя никога не може да стате истина!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА!

Държавните органи в България са нарушили правата на българите, изповядващи исляма, като са ги нарекли "турци" и продължават да ги наричат „турци“.

Аргументация
Два общоизвестни факта:
1. По време на петте века е имало ислямизация на българско население (насилствена или доброволна); на по-късен етап българите „изчезват“ и се заменят с „турци“;
2. В Източните Родопи археолозите ясно разграничават християнски слой и над него ислямски.

Всичко писано и казано има субективен характер; то зависи от мнението на автора, което се е формирало в процеса на възпитание и обучение, от средата и др. Знакът има обективен характер, защото нанесен върху твърд носител (камък, керамика, метал и др.) се пренася през хилядолетията без изменения във вида на неговото създаване.

Какво представлява знакът? Каква е връзката между знака и човека?
В темата:   
3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html
е показано, че знаците се появяват на материално ниво още при елементарните частици (преди около 13-14 милиарда години), след това се пренасят на ниво атоми, вода и т.н. От друга страна, човешкото тяло се състои от различни нива: елементарни частици, атоми, вода и т.н., т.е. знаците присъстват на всички тези нива. Съотношението на знаците е специфично при различните човешки индивиди, народности и др. За българите е характерна троичността - троичните знаци. Използването на знаци от човешките същества е външен израз (проява) на съответната комбинация от знаци в неговата същност. Масовото използване на троични знаци на територията на съвременна България се вижда още на ниво неолит и енеолит; виж темата:
3.5.1. България-неолит-Съдържание - http://www.za-balgarite.com/3.5.1.BalgNeolit.html

Използването на троични знаци при къзълбашите онагледява тяхната българска същност; виж темите:
3.5.1.Българи-ислям-І   - http://www.za-balgarite.com/3.5.1.Balgari-Islam-I.html
3.5.1.Българи-ислям-ІІ  - http://www.za-balgarite.com/3.5.1.Balgari-Islam-II.html
Във втората тема е показано, че демографските характеристики в окръзите с преобладаващо „турско“ население са идентични на българските и съществено се отличават от турските в Турция.
И това са обективни характеристики, които не зависят от съзнанието на отделния автор.

Естесвено възниква въпросът: „А кои са турците?“
В темите:
3.5.3.Турция-Съдържание - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey-Sadarjanie.html
е показано/онагледено, че Осман І, създателят на Османската държава, е представител на български род с родов знак IYI, от което произтича, че османците имат български произход.

От горепредставено следва, че държавните органи продължават да нарушават правата на българите, изповядващи исляма, като ги наричат „турци“.

За себе си мога да кажа, че вече 35 години иследвам проблемите: Същност на човека, Същност на българите, Същност на знака. Някои резултати от моите изследвания  съм представил на е-страницата: www.za-balgarite.com

Моля Вашата активна намеса за възстановяване правото на българите, изповядващи исляма, да бъдат наричани българи от държавните органи.

С уважение,
Васил Томов, aдрес на е-поща: vasiltomov@abv.bg
София, 27.09.2016 г.

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                     ДО
ОМБУДСМАН                                                        Г-Н ВАСИЛ ТОМОВ
ИЗХ. № 1078/30.01.17 Г.                                      жк „Дианабад“, бл.20, вх.Г, ап.92
гр. София 1172

Относно: Жалба № 8078/2016 г. до омбудсмана на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМОВ,

       В писмото си до мен твърдите, че държавните органи, нарушават правата на
българите, изповядващи исляма и привеждате аргументи в защита на своята теза.
Бих искала да Ви благодаря за доверието към мен и да отбележа, че внимателно се
запознах с Вашите аргументи. Като национален омбудсман, законодателят ми е
предоставил правомощие да се застъпвам за правата и интересите на българските
граждани пред държавните и общинските органи. В изпълнение на тези свои
правомощия, оценявам дейността на органите и техните администрации през призмата
на върховенството на закона, но съчетано с върховенството на правата на човека. По
проблема, който поставяте, за мен като омбудсман е важно, държавните органи да не
нарушават основното право на всеки гражданин за самоопределение, независимо по
какъв признак, без значение дали е български гражданин или чужденец, живеещ на
територията на Република България.
За в бъдеще, ако смятате, че администрацията на държавен или общински орган
или лица, които предоставят обществени услуги е засегнала Вашите права, можете
отново да се обърнете към мен с жалба или сигнал.

С уважение,                                                             МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА  /подпис/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
27.02.2017 18:14

ДО
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Т У К

На Ваш изх. № 8078/30.01.2017 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА!

Благодаря за отговора. Бих желал да изкажа свои съображения.
Според мен отговорът е „политически“ и не е по същество – аз не съм политик, а изследовател - някои резултати от моите изследвания посочих в писмото си до Вас.
Ще се обоснова чрез следния експеримент: всичко написано във Вашия отговор да поставим в устата на тези, които изпратиха Васил Левски на бесилото:
- ние зачитаме върховенството на султанските закони и върховенството на правата на всички поданици на султана;
- султанската власт не допуска нарушаване на основното право на всеки българин за самоопределение;
- ние зачитаме правата на българите и техния свободен избор да бъдат рая като поданици на султана;
- ти, Василе, не си се обърнал към султанската власт с жалба или сигнал, че твоите права са нарушени и не си се възползвал от нашите възможности да защитим тези твои права, поради което ние нямаме друг избор освен...
Съответствието е очевидно, т.е. свеждане на проблема към частен случай.

                   С уважение,
София,                                                                            Васил Томов
27.02.2017 г.

Назад към:  Начало  или  Съдържание